Zaškrtnutím pole „Ochrana soukromí osob včetně jejich osobních údajů“ v souladu s aktuální legislativou pro oblast ochrany soukromí a osobních údajů:
- stvrzujete, že vyplněné osobní údaje fyzické osoby jsou aktuální a přesné a že jste oprávněni je zpracovávat jako správce nebo zpracovatel
- se zavazujete tyto informace při změně bez zbytečného odkladu aktualizovat
- berete na vědomí, že společnosti skupiny Skanska se stávají příjemci vložených osobních údajů